Η Εταιρεία «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 31/12/2013 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2007. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2007 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της χρήσης 2007 της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (τηλ. 210-2894614) για την ανάληψη του το συντομότερο δυνατό.