Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Γ’ τριμήνου 2013 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2013, ο Όμιλος ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:
• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 5,2 εκατ. ευρώ έναντι των 7,5 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012.  H   μείωση οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα κατά 2,3 εκ. ευρώ από ενοίκια του εμπορικού κέντρου AVENUE.  Η μείωση των εσόδων από ενοίκια οφείλεται στην παύση διαχείρισης των  μη ιδιόκτητων ακινήτων  του εμπορικού κέντρου AVENUE καθώς και στις μειώσεις που έχουν υποστεί τα μισθώματα λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
• Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών - επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 0,99 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,04 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2012. Το αποτέλεσμα του Α΄ εννιαμήνου του 2013 περιλαμβάνει το ποσό των 2,48 εκατ. Ευρώ που αφορά απομείωση αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων από διακοπείσες δραστηριότητες (για την θυγατρική ARCADIA ABEE) χωρίς το οποίο τα ενοποιημένα κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών-επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων θα διαμορφώνονταν σε κέρδος 1,49 εκατ. Ευρώ.
• Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 17,92 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,33 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2012. Η επιβάρυνση οφείλεται κυρίως στην απομείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου βάσει μελέτης ανεξάρτητου εκτιμητή. 
• Σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 22,19 εκ. ευρώ έναντι κερδών 1,30 εκ ευρώ κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012.Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει το ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ που αφορά απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΔΟΥ Kομοτηνής ) να πληρωθεί από την Μητρική Εταιρεία δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς για την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑRCADIA ABEE  το οποίο είναι με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και στο οποίο η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ είναι εγγυήτρια.
Στόχος της εταιρείας είναι η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και η ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών και ακινήτων.
Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.09.2011, αποφασίστηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης.  Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την υπέρβαση του ορίου 30% των ενοποιημένων ζημιών μετά φόρων ως προς την Καθαρή Θέση καθώς και την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από την συνεδρίαση της 06/09/2011.


1. Όσον αφορά τις υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου με 30/09/2013, η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί και βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με όλες τις εμπλεκόμενες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων.  Η συνεχής όμως μεταβολή, προς το χειρότερο, του  οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, έχει καθυστερήσει την συμφωνία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.  Επισημαίνεται ότι,  για  μεγάλο μέρος των δανείων έχει ήδη υπάρξει συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και έχουν υπογραφεί τροποποιητικές συμβάσεις (υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις της εταιρείας προς το ΧΑ).

2. Τέλος, σχετικά με την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο ΧΑ, η Εταιρεία δηλώνει ότι ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, δεν θα είναι σε θέση να επαναδημοσιεύσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011, πριν ολοκληρωθούν τυπικά όλες οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες.