1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ;
Ο αριθμός των μετοχών ανέρχεται σε 510.840 κοινές ονομαστικές μετοχές.

2. Ποιο είναι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας;
Το Μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα (15/10/2013) στο ποσό των 510.840 € διαιρεμένο σε 510.840 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € έκαστη.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες ή ονομαστικές;
Οι μετοχές της Εταιρίας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές στις 13 Φεβρουαρίου 2008

4. Ποιο ήταν το ύψος του μερίσματος για την χρήση 2007 και πως έγινε η πληρωμή του;
Το μέρισμα για τη χρήση 2007 ανήλθε σε 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ήταν η 15/07/2008. Το μέρισμα καταβλήθηκε στις 23/07/2008 από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω των χειριστών  στο Σ.Α.Τ.

5.Πώς θα λάβω την βεβαίωση είσπραξης μερίσματος χρήσης 2007;
Οι βεβαιώσεις μερισμάτων θα σταλούν από την Εταιρία στους δικαιούχους μετόχους έως την 31/01/2008.
Όσοι εκ των μετόχων δεν λάβουν την βεβαίωση είσπραξης μερίσματος χρήσης 2007 μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησες Μετόχων της Εταιρίας


6. Ποιο ήταν το ύψος του μερίσματος για την χρήση 2006 και πως έγινε η πληρωμή του;
Το μέρισμα για τη χρήση 2006 ανήλθε σε 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ήταν η 05/06/2007. Το μέρισμα καταβλήθηκε από 13/06/2007 έως 31/12/2007 από την Τράπεζα Πειραιώς

7.Σε ποια κατηγορία του Χ.Α. διαπραγματεύονται οι μετοχές της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ;
Οι μετοχές της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μικρής & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.

8. Που μπορώ να απευθυνθώ για θέματα μετόχων;
Για θέματα μετόχων επικοινωνήστε με το Tμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στα τηλ. 210 2894600 ή 210 2894614 ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.