Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σωστή Εταιρική Διακυβέρνηση και έχει θεσπίσει ένα σύνολο εσωτερικών αρχών, κανόνων και μηχανισμών ελέγχου που αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση της διοίκησης της εταιρίας με τα συμφέροντα όλων όσοι έχουν έννομο συμφέρον από τις δραστηριότητες της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ.

Στόχος της Εταιρίας μέσω της εφαρμογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η αξιόπιστη και λειτουργική κατανομή εξουσιών μεταξύ μετόχων, διοίκησης και μελών της διοίκησης.