Η Εταιρία ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί, σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Κύπρο, τα ακόλουθα:

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω της εισηγμένης στο Κυπριακό Χρηματιστήριο θυγατρικής ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ η οποία μετέχει με την σειρά της σε ναυτιλιακές εταιρείες με έδρες εκτός Κύπρου.  Δεδομένου ότι η μοναδική δραστηριότητα της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ είναι η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, δεν έχει τζίρο ενώ δεν διατηρεί καταθέσεις σε Κυπριακές τράπεζες. 

Επιπλέον, απ’ όσο γνωρίζει η Εταιρεία, καταθέσεις σε Κυπριακές τράπεζες ή επενδύσεις σε κινητές αξίες των Κυπριακών τραπεζών δεν διατηρεί καμία άλλη θυγατρική ή συγγενείς εταιρεία του Ομίλου.

Συνεπώς δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια επίπτωση στον Όμιλο από τις εξελίξεις στην Κύπρο.