Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, προκειμένου να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, διαβιβάζει την από 15 Ιανουαρίου 2013 ανακοίνωση της θυγατρικής της εταιρείας, ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και αποτελεί συνέχεια της από 10 Φεβρουαρίου 2012 ανακοίνωση της εταιρείας μας προς το Χ.Α.. .
«Ανακοίνωση: Πώληση του πλοίου Μ.V Arcadia από πιστώτρια Τράπεζα
Αναφερόμαστε σε ανακοίνωση της εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ (η “Εξέλιξη”, η Εταιρεία)  ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2012,  αναφορικά με την πώληση του πλοίου m.v Arcadia από την πιστώτρια τράπεζα Credit Suisse έναντι τιμήματος 11.750.000 USD  σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η εταιρεία.
Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πλοίο ανήκε στην εξαρτημένη εταιρεία Neda International S.A. (η “Neda”)  στην οποία η Εξέλιξη κατέχει το 80% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Στην ανακοίνωση ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2012,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εξέλιξη διατύπωνε τη θέση ότι το τίμημα πώλησης επαρκούσε  για  την εξόφληση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Εντούτοις,  με επιστολή της ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2013, η τράπεζα Credit Suisse ενημερώνει την Εταιρεία ότι, το ποσό το οποίο ανάκτησε από την πώληση του πλοίου, μέσω της ενεργοποίησης της εξασφάλισής της δεν επαρκεί για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την διαδικασία εκποίησης του πλοίου και ότι υπολείπεται κατά 833.819 USD.
Η διοίκηση  της  Εταιρείας  αμφισβητεί έντονα ότι οφείλει οποιοδήποτε ποσό προς την Τράπεζα και εμμένει στην αρχική της θέση ότι το τίμημα πώλησης κάλυψε επαρκώς τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς την Credit Suisse και ως εκ τούτου δεν αποδέχεται την χρέωση αυτή.
Σημειωτέον ότι οι οποιεσδήποτε αξιώσεις που μπορεί να έχει η Credit Suisse κατά της εξαρτημένης εταιρείας Neda International S.A. δεν μπορούν κατά νόμον να ασκηθούν  είτε κατά της εταιρείας “ Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ” είτε κατά της εταιρείας “Sanyo Hellas Holdings S.A.”».