Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι, την 14η Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε, η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 22 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 319.986 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,64% του συνόλου των μετοχών.  Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) το σχηματισθέν με απόφαση της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ειδικό αποθεματικό ποσού 50.573.153,07 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920 συμψηφιστεί με υφιστάμενες ζημίες παλαιοτέρων χρήσεων της Εταιρείας.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) (i) την αύξηση της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, με συνακόλουθη µείωση του συνολικού αριθµού αυτών µε συνένωση εκατό (100) μετοχών σε μία (1) μετοχή της Εταιρείας (reverse split) και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διάθεση τυχόν κλασματικών υπολοίπων και (ii) την ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε εβδομήντα (70,00 €) ευρώ µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους), την απόκτηση από την Εταιρία  ιδίων μετοχών της με σκοπό την μελλοντική ακύρωσή τους, στα πλαίσια διακανονισμού κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών που προέκυψαν από απόφαση της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με τιμή απόκτησής τους στο ποσό του ενός (1,00) ευρώ για κάθε μετοχή. Η όλη διαδικασία ορίσθηκε ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί στην Εταιρεία από τις αρμόδιες Αρχές, δεδομένου ότι προς το παρόν η Εταιρεία βρίσκεται σε αναστολή διαπραγματεύσεων των μετοχών της με σχετική απόφαση του Χρηματιστηρίου και να δοθεί σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.