Η Εταιρία ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ.της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,ότι ο κ. Ρούντος Γεώργιος αναλαμβάνει τη θέση του Υπευθύνου Λογιστηρίου της Εταιρίας.