Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Α’ τριμήνου 2013 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2013, ο Όμιλος ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:
• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,8  εκατ. ευρώ έναντι των 2,6 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.  H μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από τον Ναυτιλιακό τομέα κατά 0,2 εκ ευρώ λόγω των μειωμένων ναύλων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012 καθώς και στα μειωμένα έσοδα κατά 0,6 εκ. ευρώ από ενοίκια του εμπορικού κέντρου AVENUE.  Η μείωση των εσόδων από ενοίκια οφείλεται στην μη διαχείριση των ακινήτων  του εμπορικού κέντρου AVENUE που δεν είναι ιδιοκτησίας κατά το Α’ τρίμηνο του 2013 καθώς και στις μειώσεις που έχουν υποστεί τα μισθώματα λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
• Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών - επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,36 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.  Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην μείωση των κερδών από τον Ναυτιλιακό τομέα και τον τομέα διαχείρισης ακινήτων. 
• Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,28 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.  Τα αποτελέσματα αυτά έχουν επιβαρυνθεί με 0,62 εκατ, ευρώ κυρίως λόγω της αναπροσαρμογής των αναβαλλόμενων φόρων κατά το Α’ τρίμηνο του 2013.
• Σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,2  εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,5 εκ ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.
Στόχος της εταιρείας για το 2013 είναι η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και η ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών και ακινήτων.
Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.09.2011, αποφασίστηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης.  Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την υπέρβαση του ορίου 30% των ενοποιημένων ζημιών μετά φόρων ως προς την Καθαρή Θέση καθώς και την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από την συνεδρίαση της 06/09/2011.


1. Όσον αφορά τις υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου με 31/03/2013, η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί και βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με όλες τις εμπλεκόμενες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων.  Η συνεχής όμως μεταβολή, προς το χειρότερο, του  οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, έχει καθυστερήσει την συμφωνία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.  Επισημαίνεται ότι,  για  μεγάλο μέρος των δανείων έχει ήδη υπάρξει συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και έχουν υπογραφεί τροποποιητικές συμβάσεις (υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις της εταιρείας προς το ΧΑ).

2. Τέλος, σχετικά με την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο ΧΑ, η Εταιρεία δηλώνει ότι ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, δεν θα είναι σε θέση να επαναδημοσιεύσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011, πριν ολοκληρωθούν τυπικά όλες οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες.