Το μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ανέρχεται σε 51.083.993,00 € διαιρούμενο σε 51.083.993 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 €

Ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ καθώς και ο αριθμός των κυκλοφορούντων μετοχών στο τέλος κάθε έτους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

      2002    2003    2004    2005    2006    2007
Εκδοθείσες μετοχές 102.167.987 51.083.993 51.083.993 51.083.993 51.083.993 51.083.993
Ίδιες μετοχές

-

-

-

-

-

-

Κυκλοφορούσες μετοχές 102.167.987 51.083.993 51.083.993 51.083.993 51.083.993 51.083.993

 

 

      2008    2009    2010    2011    2012    2013
Εκδοθείσες μετοχές 51.083.993 51.083.993 51.083.993 51.083.993 51.083.993 510.840
Ίδιες μετοχές

-

-

-

-

-

 

Κυκλοφορούσες μετοχές 51.083.993 51.083.993 51.083.993 51.083.993 51.083.993 510.840