Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του εννιαμήνου 2012 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του εννιαμήνου 2012, ο Όμιλος ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:
• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι των 11,6 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011.   Η μείωση οφείλεται στην μείωση των εσόδων από τον Ναυτιλιακό τομέα κατά 3,6 εκ. λόγω των μειωμένων ναύλων σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011 και την απώλεια ενός πλοίου καθώς και στα μειωμένα έσοδα κατά 0,40 εκ. από ενοίκια του εμπορικού κέντρου AVENUE λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
• Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών - επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,6 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2011.  Το αποτέλεσμα του εννιαμήνου του 2012 περιλαμβάνει το ποσό των 8 εκατ. Ευρώ που αφορά απομείωση αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων από διακοπείσες δραστηριότητες (για την θυγατρική ARCADIA ABEE) χωρίς το οποίο τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών - επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων θα διαμορφώνονταν σε κέρδος 0,9 εκατ. Ευρώ. 
• Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 10,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 67 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2011. 
• Σε επίπεδο μητρικής, τα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,3 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 61,2 εκ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011. 
Στόχος της εταιρείας για το 2012 είναι η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού και η ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών και ακινήτων.
Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.09.2011, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την υπέρβαση του ορίου 30% των ενοποιημένων ζημιών μετά φόρων ως προς την Καθαρή Θέση καθώς και την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 06/09/2011.
Το ενοποιημένο αποτέλεσμα του εννιαμήνου 2012 έχει επιβαρυνθεί με το ποσό των 8 εκατ. ευρώ που αφορά απομείωση αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων από διακοπείσες δραστηριότητες (για την θυγατρική ARCADIA ABEE) χωρίς το οποίο τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές μετά από φόρους θα διαμορφωνόταν σε ζημιές 2,4 εκατ. Ευρώ.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου του 30% των ενοποιημένων ζημιών μετά φόρων ως προς την Ενοποιημένη Καθαρή Θέση κατά το εννεάμηνο του 2012.
Όσον αφορά τις υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου με 30/9/2012, η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης των συζητήσεων με την Τράπεζα Πειραιώς και την EFG Eurobank για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων των δανείων του Ομίλου και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2012.  Για το μεγαλύτερο μέρος των δανείων έχει ήδη υπάρξει συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και έχουν υπογραφεί τροποποιητικές συμβάσεις (υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις της εταιρείας προς το ΧΑ) ενώ για τα υπόλοιπα εκκρεμεί η τυπική ολοκλήρωση των συμφωνιών.
Τέλος, σχετικά με την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο ΧΑ, η Εταιρεία δηλώνει ότι ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, δεν θα είναι σε θέση να επαναδημοσιεύσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011, πριν ολοκληρωθούν τυπικά όλες οι διαπραγματεύσεις  με τις τράπεζες, όρο που έχει θέσει ο νόμιμος ελεγκτής της Εταιρείας κατά την 31/12/2011.