Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,ότι, την 26η Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε, η Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της,  στην οποία παρέστησαν 31 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 31.933.190 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,51% του συνόλου των μετοχών.  Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία,αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.933.190 μετοχές, και 31.933.190 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2011,  την ΄Εκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή.
 
2. Απάλλαξε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.933.190 μετοχές, και 31.933.190 έγκυρες θετικές ψήφους), το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

3. Αποφασίστηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.933.190 μετοχές, και 31.933.190 έγκυρες θετικές ψήφους), η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2012 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών BDO DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

 4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.933.190 μετοχές, και 31.933.190 έγκυρες θετικές ψήφους), οι αμοιβές και αποζημιώσεις της χρήσεως 2011 που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Δ.Σ.για την τρέχουσα χρήση.

 5. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.933.190 μετοχές, και 31.933.190 έγκυρες θετικές ψήφους), η κατάρτιση συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ.4,5 του Ν.2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.

 6. Αποφασίστηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.933.190 μετοχές, και 31.933.190 έγκυρες θετικές ψήφους), η παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρείας, όπως μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20) εταιρειών.
 
 7. Αποφασίστηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.933.190 μετοχές, και 31.933.190 έγκυρες θετικές ψήφους), η εκλογή νέων μελών του ΔΣ, που θα διοικήσουν την Εταιρεία για την επόμενη πενταετία, ήτοι ως 26.07.2017, τους εξής:

1. Νικόλαος Παπαγεωργίου του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος
2. Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
3. Αλέκος Παπαγεωργίου του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος
4. Δημήτριος Ποδάρας του Τριανταφύλλου, εκτελεστικό μέλος
5. Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Λεωνίδας Καλογερόπουλος του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Ελένη Παπαθεοφάνη του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
8. Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή νέων Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του  Ν. 3693/2008 και συγκεκριμένα τους κους Λεωνίδα Καλογερόπουλο και Ελένη Παπαθεοφάνη στην θέση των δύο μη εκτελεστικών Μελών και τον κο Κωνσταντίνο Παναγιωτίδη στην θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.