Η Εταιρία ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, το άρθρο 10 του Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην εταιρία «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ», ποσοστού 100% που αντιστοιχεί σε 569.000 μετοχές, προς ιδιώτες επενδυτές, έναντι τιμήματος 548.803,50 ευρώ. Μετά την ανωτέρω πώληση η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ δεν συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρίας. Η ανωτέρω εταιρεία κατείχε άδεια φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 920 kW χωρίς όμως, από την ίδρυσή της το 2007, να έχει προχωρήσει στην κατασκευή της επένδυσης ή στην πραγματοποίηση κάποιας άλλης δραστηριότητας.