Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2012, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 17 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 22.542.119 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσώπευαν το 44,128% του συνόλου των μετοχών.
Δεδομένου ότι ένας εκ των παρισταμένων μετόχων ο οποίος κατείχε και εκπροσωπούσε συνολικά 5.728.300 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,213% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ζήτησε την αναβολή και την λήψη αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατ’ άρθρο 39 παρ. 3 Κ. Ν. 2190/20, για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναβλήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση και η λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ορίζοντας ημέρα συνέχισης της παρούσης συνεδρίασης για την 26η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μεσημβρινή στον ίδιο τόπο.