Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Α’ τριμήνου 2012 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2012, ο Όμιλος ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:
• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,6 εκατ. ευρώ έναντι των 4,0 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.   Η μείωση οφείλεται στην μείωση των εσόδων από τον Ναυτιλιακό τομέα κατά 1,2 εκ. λόγω των μειωμένων ναύλων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 και την απώλεια ενός πλοίου καθώς και στα μειωμένα έσοδα κατά 0,2 εκ. από ενοίκια του εμπορικού κέντρου AVENUE λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
• Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών - επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011.  H διαφορά οφείλεται κυρίως στην μείωση των κερδών από τον Ναυτιλιακό τομέα.
• Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,4 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011. 
• Σε επίπεδο μητρικής, τα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,4 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,2 εκ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. 
Στόχος της εταιρείας για το 2012 είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού και η ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών και ακινήτων.
Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.09.2011, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την υπέρβαση του ορίου 30% των ενοποιημένων ζημιών μετά φόρων ως προς την Καθαρή Θέση καθώς και την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 06/09/2011.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι οι υψηλές ζημιές που υπήρχαν το 2011, λόγω της μεταφοράς στο αποτέλεσμα της χρήσης από τα Αποθεματικά, των διαγραφών συμμετοχών συγγενών και θυγατρικών εταιρειών, δεν υπάρχουν στο Α΄ τρίμηνο του 2012 και δεν αναμένεται να επαναληφθούν το 2012.   Το λειτουργικό EBITDA του Ομίλου συνεχίζει να παραμένει θετικό για το Α΄ τρίμηνο του 2012.
Όσον αφορά τις υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου με 31/3/2012, η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με τις πιστώτριες τράπεζες για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού τμήματος των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών και την μείωση των καταβαλλόμενων τοκοχρεολυτικών δόσεων.  Οι συζητήσεις με την Τράπεζα Πειραιώς και την EFG Eurobank για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων των ομολογιακών κοινοπρακτικών δανείων του Ομίλου που ξεκίνησε το Β’ εξάμηνο του 2010 αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2012.  Για μέρος των δανείων έχει ήδη υπάρξει συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και εκκρεμεί η τυπική ολοκλήρωση των συμφωνιών.
Τέλος, σχετικά με την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο ΧΑΑ, η Εταιρεία δηλώνει ότι ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, δεν θα είναι σε θέση να επαναδημοσιεύσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011, πριν ολοκληρωθούν τυπικά οι διαπραγματεύσεις  με τις τράπεζες.