Τα σχέδιά μας για το μέλλον σχετίζονται με ένα πλήθος ενεργειών και πρωτοβουλιών που έχουν στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση της συνολικότερης θέσης του ομίλου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα εξής:

 • Αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου συμμετοχών.
 • Ρευστοποίηση μη στρατηγικών παγίων.
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας.
 • Προσέγγιση νέων κλάδων με αναπτυξιακή προοπτική.
 • Αναβάθμιση επιπέδου στελεχιακού δυναμικού στους κρίσιμους τομείς λειτουργίας.
 • Μείωση δανεισμού.

Τα κριτήρια για την επιχειρηματική επέκταση του Ομίλου αφορούν κυρίως στα ακόλουθα :

 • Προοπτικές του εξεταζόμενου κλάδου
 • Τεχνογνωσία
 • Συνέργειες με τις εταιρίες του ομίλου
 • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας
 • Απόδοση Κεφαλαίων