Η εταιρία ιδρύθηκε το 1973 υπό την επωνυμία ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ από τους αδελφούς Παπαγεωργίου. Το 1991 οι μετοχές της Εταιρίας εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών,  ενώ το 1998 αποκτά την σημερινή της μορφή μετασχηματιζόμενη σε εταιρεία συμμετοχών διευρύνοντας το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της.

Αναλυτικά, οι κυριότεροι σταθμοί στην πορεία της είναι οι εξής:

2008


•  Τον Μάιο του 2008 η SANYO προχώρησε σε αγορά 600.000 μετοχών (ήτοι 7,72% του μετοχικού κεφαλαίου) της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, έναντι τιμήματος 256.200 ευρώ. Μετά την ανωτέρω απόκτηση η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην ως άνω εταιρία από 62,28% σε 70% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

•  Τον Μάιο του 2008, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και βελτιστοποίησης των δραστηριοτήτων των εταιριών του Ομίλου, τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιριών SANYOCOM Α.Ε.Β.Ε. και SANYO TRADING SA, αποφάσισαν την μεταξύ τους συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
 
•  Τον Μάιο του 2008 η SANYO προχώρησε σε πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην εταιρία Voicenet ΑΕ, ποσοστού 15,93% προς την OTEnet Α.Ε, έναντι τιμήματος 1,3 εκ ευρώ.

•  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά 70% θυγατρικής της εισηγμένης στο Χ.Α.Κ Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ αποφάσισε την αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 21.056.255 νέων μετοχών Τάξης Β ονομαστικής αξίας 0,29 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,70 Ευρώ εκάστη υπέρ της ΣΑΝΥΟ προς κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης της Εξέλιξη προς την ΣΑΝΥΟ ποσού ύψους 14,7 εκ. Ευρώ.  

2007


•  Τον Απρίλιο του 2007 ιδρύθηκε η εταιρεία ARCADIAN PROPERTIES SRL με έδρα τη Ρουμανία και αντικείμενο τις επενδύσεις σε ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία εξαγόρασε έκταση συνολικής επιφάνειας 42.000τμ αντί 3,2 εκ ευρώ στη περιοχή Κορμπεάνκα του Βουκουρεστίου.

•   Τον Μάιο του 2007 ολοκληρώθηκε η επέκταση του  Εμπορικού Κέντρου SANYO CARREFOUR MALL και ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο Εμπορικό Κέντρο με την επωνυμία AVENUE.

•   Τον Μάιο του 2007 ιδρύθηκε η 100% θυγατρική εταιρεία ΤΡΟΠΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

•   Τον Ιούλιο του 2007 πωλήθηκε το σύνολο της συμμετοχής στην εταιρεία ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΕΒΕ έναντι του τιμήματος  2,65 εκ. ευρώ.

•  Τον Ιούλιο του 2007 πωλήθηκε το σύνολο της συμμετοχής στην εταιρία ΑΛΜΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. έναντι τιμήματος 5,5 εκ. ευρώ.

•  Τον Ιούλιο του 2007 η ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ίδρυσε την εταιρεία NEDA INTERNATIONAL SA, στην οποία μετέχει με ποσοστό 77%.

•  Τον Οκτώβριο του 2007 συγχωνεύτηκαν οι θυγατρικές εταιρείες ARCADIA TECHNOLOGIES S.A.,  ARCADIA DIGITAL S.A. και ARCADIA MASTER S.A. με απορρόφηση των δύο πρώτων από την τρίτη. Τροποποιήθηκε η  επωνυμία της απορροφούσα εταιρείας από ARCADIA MASTER S.A. σε ARCADIA ΑΕΒΕ.

2006


•   Έναρξη οικοδομικών εργασιών για την επέκταση του Εμπορικού κέντρου AVENUE στο Μαρούσι.

•   Απόκτηση ελέγχου της εισηγμένης στο Χ.Α.Κ. εταιρίας επενδύσεων Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λιμιτεδ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 4,4 εκ. ευρώ περίπου (2.600.000 ΛΚ).