ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε .13493/06/Β/86/13

ΓΕ.ΜΗ. 311301000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η  Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 04:30 μ.μ. στην έδρα της, στην Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, για να συζητήσουν  και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε

  • Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 27η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη ώρα 04:30 μ.μ. στην ίδια ως άνω διεύθυνση,

Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα γίνει χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020, με τις σχετικές Εκθέσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2020.
  3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2021.
  4. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 παρ. 4,5 του Ν. 4548/2018 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
  5. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών.
  6. Μεταφορά έδρας της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της.
  7. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος o οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

 

IΙ. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.trh.gr . Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Γραφείο Μετόχων της Εταιρίας (12ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας Μεταμόρφωση, τηλ. 210 2894620).

 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ