Η Εταιρεία ΤΡΟΠΑΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 αντί της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2015.