Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2012 αντί της 11ης Ιουνίου 2012.