(Ορθή Επανάληψη)

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2012:

  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2011: Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012
  • Δημοσίευση αποτελεσμάτων έτους 2011: Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.A. (www.ase.gr) και της εταιρίας (www.shh.gr), όπως και στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011.
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2012: Τετάρτη 30 Μαΐου 2012
  • Δημοσίευση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2012: Πέμπτη 31 Μαΐου 2012
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2012: Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012
  • Δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2012: Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2012: Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012
  • Δημοσίευση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2012: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

(*) Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.