Τα πρόσωπα που υποχρεούνται σε γνωστοποίηση των συναλλαγών τους είναι τα ακόλουθα :

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου - Πρόεδρος & Δευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Στ. Παπαγεωργίου - Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέκος Ν. Παπαγεωργίου -  Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λεωνίδας Α. Καλογερόπουλος  -  Ανεξάρτητο Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Ι. Παπαθεοφάνη - Ανεξάρτητο Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ειρήνη Ζήση – Προιστάμενος Νομικών Υπηρεσιών
Βασιλική - Μαρίνα Ι. Πλέσσα – Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου
Γεωργία Ζ. Βαρβαρήγου – Προϊσταμένη Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων
Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος – Ορκωτός Ελεγκτής
Γεώργιος Η. Ρούντος - Προϊστάμενος Λογιστηρίου