Η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων συνδέεται άμεσα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διασφάλιση επαρκούς και έγκαιρης πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες. Η εν λόγω Διεύθυνση περιλαμβάνει την Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων περιλαμβάνουν:

Τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 13 του Ν. 3340/2005 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό του Χ.Α.,

Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων περιλαμβάνουν :

Την άμεση και ίση πληροφόρηση των μετόχων, και την εξυπηρέτηση τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, τη διανομή μερισμάτων, πράξεις εκδόσεως νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής, χρονική περίοδος άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια (π.χ. επέκταση του χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων), τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις τους, την απόκτηση ιδίων μετοχών και διάθεση τους ή τυχόν ακύρωσή τους