Αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διασφάλιση, της εφαρμογής και η τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, της συμμόρφωσης της εταιρίας με την ισχύουσα νομοθεσία και ο έλεγχος και η αξιολόγηση της επάρκειας των διαδικασιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται από την Ελεγκτική Επιτροπή και φροντίζει ώστε να εξασφαλίζονται οι άριστες συνθήκες οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου.