Η παρούσα Ελεγκτική Επιτροπή συστάθηκε και εκλέχθηκε με την από 29.04.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και απαρτίζεται από το ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος κ. Λεωνίδα Καλογερόπουλο και από τα μη εκτελεστικά μέλη κ. Αλέκο Ν. Παπαγεωργίου και κ. Ελένη Ι. Παπαθεοφάνη.

Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

  • Η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας
  • Η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και αξιολόγηση του έργου της και του βαθμού ανεξαρτησίας της
  • Η αξιολόγηση των κυριότερων επιχειρηματικών κινδύνων της εταιρίας