Η σύνθεσή του έχει ως εξής :  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου Πρόεδρος / Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Στ. Παπαγεωργίου Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέκος Ν. Παπαγεωργίου Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λεωνίδας Α. Καλογερόπουλος Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Ι. Παπαθεοφάνη Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος