Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ σας ενημερώνει ότι με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-5979/15.10.2013 απόφαση του τμήματος Α, της Δ/νσης Α.Ε & Πίστεως της Γενικής Δ/νσης Εσωτ. Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, εγκρίθηκαν οι αποφάσεις της από 13.09.2013 Α’ Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας σχετικά με την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας. Ως εκ τούτου η επωνυμία της εταιρείας μας πλέον είναι ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.